• ფინანსური განათლების დონის ამაღლება ქვეყანაში
  • მომხმარებლების უფლებების დაცვა
  • მომხმარებელთან კომუნიკაცია და ინფორმირება. ამისთვის საინფორმაციო კამპანიების დაგეგმვა/წარმოება
  • უნაღდო ანგარიშსწორების წახალისება
  • საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა
  • ნდობის დამყარება მოსახლეობას და საფინანსო ინსტიტუტებს შორის